תחום הבריאות

מקורות מידע

יהודית ירדן, "התמודדות היודנראט בבעיות הבריאות בגיטו לודז"

משואה, ט' (1981), ע"ע 75 80

כתבי עת

לני יחיל השואה, כרך ראשון ,גורל יהודי אירופה, 1932 - 1945,"שוקן", ירושלים, 1987, עמ' 235, 295

ספרים

 קישורים

אינטרנט

.גופי מנהל יהודי בשואה תקליטור חינוכי ישן

.גופי מנהל יהודי בשואהתקליטור חינוכי חדש

תקליטורים

המאבק על שמירת צלם אנוש בגיטאות בתקופת השואה/ דודי שלום הנחייה: בתיה גל

הצעת תוכנית לימודים על פרק היודנראט/ חנה בר-מאיר בהנחיית בתיה גל

 

עבודות גמר

שנכתבו

בבית-ירח