לימוד נושא גיטו לודז' בדרך אחרת

במסגרת אילוצי הזמן ורמת ההרחבה שנדרשת מן התלמיד במסגרת לימודי השואה, ניתנת מעט מדי תשומת לב לפרשת גיטו לודז' במהלך מלחמת העולם השניה

לכן, בחרנו לפרוש את יריעת אירועי גיטו לודז' בצורה שונה בה היה מורגל, מתוך תקווה שההתוודעות לדרך השונה תביא אותו להתעניינות ולהפנמה מסוג אחר

 

מטרת היחידה

המטרה להביא את התלמיד ללימוד נושא גיטו לודז' באמצעים שונים מאלה שהוא מורגל בהם תוך ידיעה שהוא איננו יכול להקיף את כל הנושא

התלמיד יבחן ביכולתו ללמוד תחום אחד באירועי גיטו לודז' באמצעות 3 או 4 כלי עזר ובסוף התהליך יגיש תרגיל

:התרגיל

X  מדיניות הנאצים בגיטו לודז' בתחום 

:ענה על השאלות הבאות הנוגעות לתחום שבו בחרת      

? מה ה ייתה מדיניותם של הגרמנים בתחום שבו בחרת Ê

? מה הייתה תגובתם של היהודים למדיניות הגרמנית וכיצד התמודדו עם הקשיים Ë

.הבא תעודה מתוך התקליטור החינוכי המשקפת את קביעותיך בשאלה מספר 1. או 2 Ì

קרא את העדות של טובה פרייס – האם יש איזכור של ה דברים אותם למדת בעדותה של הניצולה Í

 

 

 

אופן הגשת התרגיל

.בסופו של התרגיל יגיש מאמר שבו ידווח על האירועים אותם למד בתחום בו בחר

המאמר חייב להיות מבוסס על המקורות שעמדו לרשות התלמיד ותבחן יכולתו לסנטז בין המקורות הללו